Usługi

Świadczę usługi prawne na rzecz przedsiębiorców a także klientów indywidualnych. Wszystkie usługi są wykonywane w języku polskim oraz angielskim, jeśli istnieje taka potrzeba.

Sprawy frankowe (kredyty w CHF)

Pomagam Klientom w sprawach przeciwko bankom dotyczących:

 • unieważnienia umów kredytowych
 • tzw. odfrankowania umów kredytowych

Prawo handlowe, Prawo spółek, Prawo zamówień publicznych

Zajmuję się wszelkimi zagadnieniami i problemami, które mogą powstać w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Przykładowo, doradzam i zastępuję Klientów przy:

 • zakładaniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek a także innych podmiotów
 • organizowaniu zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń), przygotowywaniu projektów uchwał, rejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innych właściwych rejestrach
 • fuzjach, przejęciach i podziałach spółek
 • nabywaniu udziałów/akcji, przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części
 • przygotowywaniu projektów i analizowaniu wszelkiego rodzaju umów handlowych
 • sporządzaniu opinii prawnych
 • negocjacjach
 • zwalczaniu czynów nieuczciwej konkurencji
 • postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych
 • rozwiązywaniu wszelkich bieżących problemów prawnych, które pojawiają się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej

Prawo umów budowlanych

Posiadam bogate doświadczenie w przygotowywaniu, negocjowaniu oraz opiniowaniu różnego rodzaju umów związanych z procesem budowlanym i inwestycyjnym, przykładowo:

 • umowy deweloperskie
 • umowy o roboty budowlane (w systemie generalnego wykonawstwa, wykonawcze, podwykonawcze, inne)
 • umowy o zastępstwo inwestycyjne
 • umowy o nadzór inwestorski
 • umowy o prace projektowe

Nieruchomości

Świadczę wszechstronne usługi prawne związane z wieloma aspektami transakcji, których przedmiotem są nieruchomości. Typowe usługi to:

 • weryfikacja i badanie stanu faktycznego oraz prawnego określonych nieruchomości (due diligence)
 • przygotowywanie projektów wszelkich umów oraz innych dokumentów dotyczących transakcji, których przedmiotem są nieruchomości, np. umów sprzedaży, umów dotyczących użytkowania wieczystego, umów najmu etc.
 • pomoc cudzoziemcom w procesie nabywania nieruchomości
 • rozwiązywanie wszelkich kwestii związanych z funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych

Prawo cywilne

Pomagam Klientom przy wszelkich zagadnieniach cywilnoprawnych, które mogą powstać w życiu codziennym. Doradzałem i zastępowałem Klientów w licznych sprawach cywilnych, na przykład:

 • postępowaniach spadkowych
 • o zniesienie współwłasności
 • windykacja należności
 • o wydanie rzeczy
 • postępowaniach reprywatyzacyjnych
 • odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu i/lub śmierć (w tym w szczególności błędy w sztuce lekarskiej, wypadki samochodowe)
 • postępowaniach egzekucyjnych
 • obniżenie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Posiadam duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów przed wszystkimi sądami (w tym Sądem Najwyższym), Krajową Izbą Odwoławczą, organami administracji oraz innymi podmiotami publicznymi.


Przy bardziej skomplikowanych zleceniach lub dużych projektach, wymagających specjalistycznej wiedzy z innych dziedzin prawa, zapewniam współpracę odpowiednich specjalistów.