Darmowa analiza umowy kredytu frankowego

W celu otrzymania darmowej analizy umowy kredytu frankowego pod kątem występowania klauzul abuzywnych oraz informacji na temat zasad prowadzenia sprawy sądowej i wynagrodzenia, proszę przesłać skan lub czytelne zdjęcia umowy kredytowej (a także ewentualnych aneksów) na adres e-mail:  franki@kessler-kancelaria.pl

W tytule wiadomości proszę wpisać “Darmowa analiza umowy kredytowej”

W treści wiadomości, proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania (ma to istotne znaczenie w tego typu sprawach):

 1. czy zawierając umowę kredytobiorca działał jako konsument (tzn.  w celach niezwiązanych z handlem, przedsiębiorstwem lub zawodem) ?
 2. jeśli umowa kredytowa dotyczyła zakupu lokalu mieszkalnego, to czy była w nim prowadzona działalność gospodarcza ?
 3. czy lokal (nieruchomość) był komuś wynajmowany ?
 4. czy przed zawarciem umowy kredytowej (lub przy jej zawieraniu) bank przedstawił symulację, jak wyglądałoby saldo zadłużenia oraz wysokość rat w przypadku wzrostu kursu wymiany CHF / PLN np. o 10% / 20% / 30% / 50% lub więcej ?
 5. czy były zawarte aneksy / porozumienia do umowy kredytowej ?
 6. czy posiadasz regulamin udzielenia tego kredytu (ogólne warunki kredytowania) w wersji z daty zawarcia umowy kredytowej ?
 7. czy kredyt był (od jakiegoś czasu) spłacany bezpośrednio w walucie waloryzacji (CHF / EUR / USD) ?
 8. czy w dacie zawierania umowy (lub wcześniej) kredytobiorca pracował w sektorze finansów lub bankowości ?
 9. czy kredyt nadal jest spłacany ?
 10. czy bank wypowiedział umowę kredytową ?
 11. czy kredyt został przedterminowo spłacony w całości ?
 12. czy było już (lub jest) prowadzone jakiekolwiek postępowanie sądowe dotyczące tego kredytu ?