Precedensowy wyrok w sprawie wypłaty z budżetu Państwa z tytułu korekty systemowej

Wiele podmiotów publicznych realizujących projekty ISPA / Funduszu Spójności z lat 2000-2006 nie otrzymało jak dotąd pełnego dofinansowania, na skutek zastosowania korekt systemowych uzgodnionych przez władze RP oraz Komisji Europejskiej, mimo zapewnień, iż brakujące 2% dofinansowania zostanie zrekompensowane z rezerwy celowej budżetu Państwa. Jeden z Sądów Okręgowych podzielił w zasadniczej części moją argumentację, uznając iż Skarb Państwa ponosi współodpowiedzialność za tzw. błędy systemowe, co w rezultacie oznacza konieczność wypłaty mojemu Klientowi (spółce miejskiej realizującej projekt) znacznej części kwestionowanej dotychczas rekompensaty. Wyrok nieprawomocny.